Artikler om: Dokumenter

Adfærdskodeks for Leverandører

Airwallet ApS Adfærdskodeks for LeverandørerIntroduktion

Airwallet ApS prioriterer etisk, bæredygtig og ansvarlig erhvervspraksis. Dette adfærdskodeks beskriver de standarder og forventninger, vi stiller til vores leverandører.

Overholdelse af Love og Regler

Leverandører skal nøje overholde alle relevante lokale og internationale love, herunder arbejds- og ansættelseslove, miljøbestemmelser, antikorruptions- og bestikkelseslove og alle gældende handels- og eksportkontroller.
Medarbejdere bør regelmæssigt modtage undervisning og træning i overholdelse af lovgivningen for at sikre forståelse og overensstemmelse.

Miljømæssig Bæredygtighed

Leverandører forventes at deltage aktivt i miljøbeskyttelse ved effektiv brug af ressourcer, reduktion af CO2-fodaftryk og fremmelse af bæredygtig praksis.
Konsekvensvurderinger (impact assessments) for miljøet og regelmæssige revisioner bør blive fremstillet for at identificere og afbøde ricisi.
En forpligtelse til at reducere udledningen af drivhusgasser, ansvarlig affaldshåndtering, samt etisk og bæredygtigt indkøb af materialer er essentielt.

Miljø- og Bæredygtighedspolitikker

Hvis du er forpligtet til at rapportere dine carbonudledninger, bedes du vedlægge en kopi af den rapport.

Menneskerettigheder og Social Bæredygtighed

Menneskerettigheder skal til enhver tid respekteres, inklusiv retten til fair løn for arbejdstagere, human behandling og en arbejdsplads fri for diskrimination.
Børnearbejde, tvangsarbejde og menneskehandel er strengt forbudt, og leverandører skal have måder at verificere opretholdelse gennem deres forsyningskæde.
Leverandører bør bidrage aktivt til den sociale udvikling af deres nærområder, inklusivt at støtte lokal arbejdskraft og samfundsengagerende tiltag.

Sundhed og sikkerhed

En proaktiv tilgang til sundhed og sikkerhed er påkrævet, inklusiv regelmæssige risikovurderinger, træning af medarbejdere og forberedelse på nødsituationer.
Mental sundhed og velvære bør vurderes som en del af den overbyggende sundheds- og sikkerhedsstrategi.
Leverandører bør stræbe efter kontinuerlig forbedrelse af deres sundheds- og sikkerhedsindsats.

Etiske Erhvervspraksisser

Alle former for korruption, inklusiv bestikkelse, smørelse og bedrageri er strengt forbudt.
Transparent bogføring og finansiel rapportering er obligatoriske.
Leverandører bør have klare politikker og træningsprogrammer til at fremme etisk adfærd blandt deres medarbejdere.

Diversitet og Rummelighed

En rummelig kultur der omfavner diversitet på arbejdspladsen er forventet. Dette inkludere lige muligheder uanset race, køn, religion eller seksuel orientering.
Leverandører bør aktivt arbejde på at fremme ligestilling og bemyndigelse i deres aktiviteter.

Retten til Revision

Airwallet ApS reserverer sig retten til at kontrollere overholdelsen af dette kodeks gennem revisioner og inspektioner.
Leverandører skal give adgang til deres faciliteter, journaler og personale for sådanne revisioner.

Rapportering og krisehåndtering.

Der bør etableres en klar kanal for rapportering af uetiske praktisser eller overtrædelser af dette kodeks.
Leverandører skal have en krisehåndteringsplan for at kunne reagere effektivt på hændelser, især i forbindelse med moderne slaveri og menneskehandel.

Omhyggelighedsundersøgelse (Due Diligence) af Moderne Slaveri

Leverandører bør foretage en grundig omhyggelighedsundersøgelse for at forstå risikoen for moderne slaveri i deres aktiviteter og forsyningskæder.
Alle relevante medarbejdere bør blive tilbudt træningsprogrammer i at genkende og forebygge moderne slaveri.

Overvågning og Løbende Forbedring

Der forventes regulære selvevalueringer og overvågning af overholdelsen af dette kodeks.
Leverandører bør demonstrere engagement til løbende forbedring i alle aspekter af deres aktiviteter, der er relateret til dette kodeks.

Dette udvidede adfærdskodeks for leverandører demonstrerer Airwallet ApS's engagement til ansvarlig og etisk erhvervspraksis i hele forsyningskæden. Vi forventer vores at leverandører efterkommer de nævnte principper for at vedligeholde et bæredygtigt og etisk korrekt erhvervsmiljø.

Opdateret den: 07/02/2024

Hjalp denne artikel dig?

Del din feedback

Annuller

Tak!